ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
Version 5.15
หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Forgot  Password?